FRANCJA ELEGANCJA

projekt językowo-kulturowy z języka francuskiego

\

CZAS TRWANIA PROJEKTU

marzec 2021 – maj 2022

\

KOORDYNATOR PROJEKTU

Joanna Wróbel, nauczycielka języka francuskiego

\

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczniowie Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu (grupy języka francuskiego o różnych poziomach zaawansowania od A2 do B2)

\

CELE PROJEKTU

Przedstawienie frankofońskich projektantów mody haute couture oraz charakterystycznych cech ich stylu modowego

\

PARTNERZY PROJEKTU

CEL PROJEKTU
Przedstawienie frankofońskich projektantów mody haute couture oraz charakterystycznych cech ich stylu modowego

Cyfrowy album modowy FRANCJA ELEGANCJA (zdjęcia)

Cyfrowy album modowy FRANCJA ELEGANCJA (zdjęcia i lapbooki)

Podczas realizacji projektu uczniowie wykorzystywali autentyczne źródła informacji w języku francuskim w cyfrowych zasobach internetu jak również poszukiwali informacji u rówieśników z partnerskich szkół we Francji i Kamerunie. W trakcie pracy nad projektem poznali i wykorzystali nowe technologie cyfrowe.

W

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

ETAP 1
Określenie celu działania: przygotowanie interaktywnego lapbooka oraz zdjęcia modowego.
ETAP 2
Ustalenie etapów działania i sposobów monitorowania ich przebiegu, podział zadań i odpowiedzialności.
ETAP 3
Omówienie kryteriów sukcesu.
ETAP 4
Analiza dotychczasowych działań na kolejnych etapach projektu połączona z samooceną i oceną koleżeńską.
ETAP 5
Publiczna prezentacja zrealizowanych celów i działań (cyfrowy album zdjęć i lapbooków, galeria zdjęć i lapbooków) w murach i w mediach społecznych szkoły (FB, Instagram, gazetka „Salez Times”).
ETAP 6
Wartość dodana w projekcie : prezentacja albumu zdjęć w historycznej siedzibie domu mody Coco Chanel 31, rue Cambon w Paryżu.

W

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU

 • wprowadzenie interkulturowej frankofońskiej perspektywy do nauczania języka francuskiego;
 • kształcenie językowe i kulturowe zainspirowanie frankofońskim światem haute couture (z Francji, Belgii, Kamerunu);
 • kreatywność jako źródło działań uczestników projektu (projekt nie stawiał uczestnikom ograniczeń technicznych i merytorycznych);
 • wykorzystanie autentycznych źródeł informacji w języku francuskim w samodzielnym poszukiwaniu i krytycznym wyselekcjonowaniu potrzebnych informacji i materiałów;
 • wykorzystanie kontaktu z rówieśnikami z partnerskich szkół frankofońskich we Francji i Kamerunie w celu zdobycia dodatkowych informacji i materiałów;
 • ćwiczenie wszystkich sprawności językowych;
 • zastosowanie technologii cyfrowych w procesie nauczania i uczenia się;
 • wzajemne uczenie się uczestników projektów;
 • nauczanie i uczenie się z pasją i sercem, zaangażowaniem indywidualnym i grupowym
W

UZYSKANE EFEKTY

 • satysfakcja i motywacja do dalszej nauki języka francuskiego oraz poznawania kultury państw frankofońskich;
 • podniesienie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych;
 • wykształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji w zróżnicowanych źródłach wiedzy w języku francuskim;
 • zastosowania nowych technologii cyfrowych w procesie nauczania i uczenia się;
 • wprowadzenie autonomii w procesie uczenia się;
 • kształcenie postaw społecznych związych z umiejętnością pracy w grupie;
 • obudzenie i zaspokojenie ciekawości uczniów na temat kultury państw frankofońskich (Francji, Belgii i Kamerunu);
 • poznanie mody jako rodzaju sztuki użytkowej;
 • poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe, kulturowe, techniczne i społeczne;
 • dobre relacje, atmosfera szacunku i zaufania wspomagające efektywne nauczanie i uczenie się;
 • wykształcenie postaw społecznych i umiejętności życiowych związanych ze sposobem ubierania się, prezentowania się w odpowiednim miejscu i czasie
 • otwieranie się na nowe kultury
 • budowanie wrażliwości na różnorodność

EWALUACJA PROJEKTU
Wypowiedzi uczestników projektu – wypowiedzi ustne.

Maksymilian Fluder

Elżbieta Kaczkowska

Małgorzata Pomorska

Zuzanna Kopeć

Justyna Osarczuk

Józef Peregudowski

EWALUACJA PROJEKTU
Wypowiedzi uczestników projektu – wypowiedzi pisemne uczestników projektu w szkolnej gazetce „Salez Times”.

W

DZIENNIK PROJEKTU

Dziennik projektu prowadzony na platformie padlet.com

https://padlet.com/joannamaria_wrobel/projekt_FRANCJA_ELEGANCJA