THE STATUE OF LIFE
– STATUA ŻYCIA –

LICEALNY PROJEKT AUTORSKI

INNOWACYJNY – INTERDYSCYPLINARNY – ISTOTNY

\

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Cykliczny, coroczny projekt ogólnoszkolny dla Uczniów klas 2 LO, podlegający ewaluacji na wszystkich etapach realizacji.

\

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczniowie Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu na poziomie klas 2.

\

CELE PROJEKTU

Stworzenie innowacyjnych interdyscyplinarnych metod poprawy jakości życia i losów ludzi na ziemi.

\

LOGO PROJEKTU

Część centralna
Kolumna oznacza autorki projekt uczniów polepszający trudny los życia ludzi na świecie, który jest wsparciem, pomocą i solidarnością symbolizowanymi przez wpisane w nią serce; jej ciemnozielony kolor dopowiadana nadziei zmiany na lepsze życia ludzi; jego pionowe ułożenie nadaje kierunek wznoszenia się człowieka na wyżyny myśli, kreatywności, innowacyjności

Otoczenie
nakładające się na siebie kwadraty wskazują na istniejące w świecie trzy największe wyzwania jakimi są: zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, laicyzacja życia; ich ciemno bordowy kolor, kolor markowy Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu oznacza pogłębioną i zaangażowaną obecność szkoły w tych wyzwaniach

\

PARTNERZY PROJEKTU

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
https://www.bu.uni.wroc.pl/

1. Założenia ogólne

Cykliczny, coroczny projekt ogólnoszkolny dla Uczniów klas 2 LO, podlegający ewaluacji na wszystkich etapach realizacji. Uczniowie otrzymują Certyfikat Przeprowadzenia Projektu Autorskiego oraz wpis na świadectwie o przeprowadzeniu projektu autorskiego:

Statua Życia – INNOWACYJNY – INTERDYSCYPLINARNY – ISTOTNY

Cel projektu:

Stworzenie innowacyjnych interdyscyplinarnych metod poprawy jakości życia i losów ludzi na ziemi.

Projekty prezentowane będą na czerwcowej Gali Projektów – najlepsze otrzymują certyfikat potwierdzający osiągniecie celów projektu, będący jednocześnie wyróżnieniem. Nagroda dla najlepszego projektu którego zarówno pomysł jak i wdrożenie może realnie przyczyniać się do poprawy losu życia ludzi na ziemi wyniesie 5000 pln. W wypadku uzyskania nominacji do nagrody, gdy projekt wymaga jeszcze dopracowania, wręczenie nagrody może odbyć się po jego oczekiwanym zakończeniu. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie „Salez dla lepszej przyszłości”. W skład Kapituły oceniającej projekty wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Salez dla lepszej przyszłości”, przedstawiciel dyrekcji, opiekun projektów oraz w razie konieczności osoba z zewnątrz. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danym roku, jeśli żaden projekt nie spełni kryteriów. Projekty wyróżnione na Gali mogą zostać zakwalifikowane do decydującej fazy ich realizacji na okres kolejnego roku z perspektywą możliwości uzyskania nagrody.

Dokumentacja projektowa, jak również prezentacja na Gali Projektów, prowadzona będzie w języku polskim; dodatkowo autorzy Projektów przygotują resume w języku Unii Europejskiej (angielskim, francuskim lub niemieckim) z przeznaczeniem udziału w konkursach międzynarodowych.

Termin realizacji projektów odpowiada danemu rokowi szkolnemu, bądź jeśli uzna tak Kapituła czasowi wydłużonemu.

 

2. Formy realizacji.

 

W

A. KATEGORIE

Działania projektowe są ukierunkowane na przyniesienie wymiernych rezultatów w jednej z następujących kategorii:

I. DZIAŁANIE BEZPOŚREDNIE
Przeprowadzenie określonego działania skutkującego poprawą jakości życia w określonej społeczności lokalnej lub międzynarodowej.

II. DZIAŁANIE POŚREDNIE

a. UŚWIADAMIANIE/PROMOCJA – kampania informacyjna lub uświadamiająca zorientowana na potrzeby określonej społeczności lokalnej lub międzynarodowej.

b. RESEARCH – zebranie informacji/zbadanie potrzeb w określonej społeczności i propozycja rozwiązania

W

B. ETAPY REALIZACJI

Projekty realizowane są przez Uczniów samodzielnie pod ramową opieką Koordynatora Projektu i Promotora w czterech etapach, odpowiednio rozłożonych czasowo w ciągu roku szkolnego w/g określonego harmonogramu:

ETAP I.
Rozeznanie

ETAP II.
Planowanie

ETAP III.
Wykonanie

ETAP IV.
Prezentacja/Refleksja

W

C. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Uczniowie realizują Projekt grupowo (2-4 osób) lub indywidualnie. Uczniowie wybierają Promotora z grona Nauczycieli Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu lub ze środowiska naukowego zgodnie z dziedziną Projektu. W etapach I-III Projektu Uczniowie są zobowiązani spotkać się z Promotorem (łącznie 3 spotkania).

3. Afiliacja Salezu z Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego.

Realizacja Projektu to również przygoda akademicka. W czasie realizacji Projektu Uczniowie korzystają z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego pod specjalistycznym kierunkiem Bibliotekarzy, w tym z zasobów cyfrowych z globalnych baz danych, nabywając umiejętności badawcze (research skills) i zarządzania informacją.

4. Efekty. Wartość dodana.

  • kształtowanie tożsamości oraz poczucia odpowiedzialności cywilizacyjnej za losy świata i losy ludzi na ziemi; kształtowanie solidarności międzyludzkiej w kontekście lokalnym i globalnym w oparciu o wybrany, ściśle określony aspekt badawczy,
  • nabywanie specjalistycznych kompetencji językowych w ściśle określonym kontekście zadaniowym; szlifowanie języka i etykiety prezentacji,
  • świadomy, ukierunkowany, selektywny i systematyczny rozwój umiejętności miękkich związanych z osobistym planem ich nabywania (komunikacja, praca grupowa, organizacja pracy, myślenie kreatywne, myślenie krytyczne, zarządzanie informacją, kompetencje medialne, transfer wiedzy, refleksja)
  • wzmocnienie kreatywności, twórczego ryzyka,
  • rozwój umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych,
  • nabywanie akademickich umiejętności korzystania z informacji, zasobów bibliotecznych, w tym zasobów cyfrowych (research skills), zarządzania informacją oraz dokumentowania źródeł bibliograficznych (MLA, APA); kształtowanie świadomości poszanowania własności intelektualnej,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych, afektywnych i self-management,
  • wzmocnienie nawyku pracy terminowej, w ściśle określonych ramach czasowych,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i działania grupy; rozwój poczucia identyfikacji ze społecznością Salezu: razem zmieniamy świat!

5. Aspekty badawcze.

INNOWACJA TECHNOLOGICZNA I NAUKOWA
Badania w obszarze nauk przyrodniczych i praw natury; interakcji człowieka ze światem przyrody; wzajemne wpływy; zrozumienie zasad naukowych;

PRAWA CZŁOWIEKA
Badanie praw i obowiązków; relacji społecznych; dzielenie sie dobrami; dostęp do równych szans; zagadnienia pokoju na świecie i mediacji w celu zakończenia konfliktów;

TOŻSAMOŚĆ I RELACJE
Eksploracja zagadnień człowieczeństwa: tożsamości, systemu wartości; zagadnień zdrowych relacji społecznych, rodzinnych, osobistych; zagadnień zdrowia fizycznego, duchowego i psychicznego;

CZASOPRZESTRZEŃ HISTORYCZNA
Badanie punktów zwrotnych w dziejach ludzkości; historii osobistych, zagadnień ojczyzny, zmian dziejowych, migracji, odkryć, relacji międzyludzkich w ujęciu osobistym, lokalnym i globalnym;

KULTURA
Eksploracja sposobów ekspresji idei, uczuć, wiary, przekonań, systemu wartości; refleksji, radości tworzenia; walorów estetycznych, piękna;

ZAGADNIENIA GLOBALNE
Badanie relacji między procesami lokalnymi i globalnymi; korzyści i wyzwań związanych z globalizacją; wpływu decyzji lokalnych i globalnych na człowieka i środowisko naturalne;

EKOLOGIA
Badanie interdyscyplinarnych zagadnień ochrony środowiska; procesów ekologicznych; wzajemnego wpływu człowieka na środowisko naturalne; zrównoważonego rozwoju i sustainability.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Lista projektów 2022/2023

Harmonogram 2022/2023