STOŁÓWKA SZKOLNA

POBIERZ – ROK SZKOLNY 2023/2024

REGULAMIN

1. Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez szkołę miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństw.
2. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 – do 14.30 według ustalonego grafiku, w wyznaczonej w czasie pandemii strefie żywienia.
3. Zabrania się korzystania z posiłków w krótkich okresach czasowych, bądź w pojedynczych dniach.
4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
a) uczniowie, których Rodzic w danym roku szkolnym podpisał umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, posiadający aktywną kartę uprawniającą do odbioru posiłku w danym dniu (uczniom którzy nie posiadają aktywnej karty posiłki nie są wydawane), 
b) pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualnie.
5. Warunkami do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są: 
– podpisana przez Rodzica umowa o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej;
– aktywna, imienna karta zbliżeniowa (o unikalnym numerze) wydawana każdemu uczniowi którego Rodzic podpisał umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
6. Brak opłaconych posiłków jak również brak imiennej karty skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z posiłków w danym dniu.
7. Utratę karty uprawniającej do odbioru posiłku należy zgłosić niezwłocznie na recepcji szkolnej.
8. Koszt wydania każdej kolejnej karty upoważniającej do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej wynosi 10 zł. Karta jest wydawana na Recepcji szkolnej.
9. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść posiłku w wyznaczonych godzinach otrzymują go po powrocie do szkoły.
10. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje nauczyciel, który jest organizatorem (wycieczki, wyjścia) do sekretariatu.
11. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).
12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek, teczek, tornistrów, plecaków poza stołówką. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
13. Przed wejściem do stołówki należy ustawiać się w kolejce i kulturalnie oczekiwać na wejście.
14. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się cicho i kulturalnie: nie prowadzą głośnych rozmów, przemieszczają się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).
15. Nadzór nad uczniami podczas spożywania posiłków sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące oraz personel stołówki.
16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca innym.
17. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
18. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów.
19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z posiłków.

 

 

 

  STOŁÓWKA SZKOLNA

  POBIERZ

  POBIERZ

  POBIERZ

  REGULAMIN

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
  2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci – byli pracownicy szkoły, wnoszący opłaty indywidualne.
  3. Posiłki wydawane są według grafiku w godzinach:
   od 12.00 – do 14.00 według ustalonego grafiku podanego wszystkim korzystającym z posiłków.
  4. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść obiadu w wyznaczonych godzinach otrzymują posiłek po powrocie do szkoły.
  5. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje organizator (wycieczki, wyjścia) do sekretariatu.
  6. Obiady wydawane są wyłącznie po uiszczeniu opłaty.
  7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
  8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.
  9. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
  10. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
  11. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
  12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca innym.
  13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.